Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) 

Η Κοινωνική Σύμπραξη Επισιτιστικής Βοήθειας Δυτικής Αθήνας (ΔΙΑ.Σ.Ε.Β.Δ.Α.), με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) τον«Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)», υλοποιήσε στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο πίνακας με τους ωφελούμενος και ΜΗ του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ / FEAD. Η αναζήτηση γίνεται σύμφωνα με τον κωδικό αίτησης του ενδιαφερόμενου. Για αναλυτικότερα αποτελέσματα οι αιτούντες μπορούν να συμβουλέυονται την ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ. 

Δικαιούχοι ΤΕΒΑ 


Ως ωφελούμενος λογίζεται το άτομο που έχει υποβάλει αίτηση και έχει εγκριθεί.


Ως δεύτερα, τρίτα κλπ. μέλη λογίζονται τα υπόλοιπα κατά σειρά μέλη που περιλαμβάνονται σε μία αίτηση ωφελούμενου. Τα επόμενα του 2ου μέλους εξομοιώνονται ως προς τις ποσότητες των ειδών προς διανομή που λαμβάνουν.


Ως άστεγος λογίζεται το άτομο που δεν έχει υποβάλει αίτηση αλλά, με βάση τα αποτελέσματα κοινωνικής έρευνας την οποία διεξάγουν οι κοινωνικοί εταίροι, αφ' ενός διαβιεί σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και αφ' ετέρου δεν διαθέτει μόνιμο τόπο διαμονής. Επειδή η κοινωνική έρευνα δεν θα έχει ολοκληρωθεί κατά την φάση της διανομής των Κεντρικών Προμηθειών, η κατανομή των ειδών που προορίζονται για αστέγους μεταξύ των συμπράξεων θα γίνει αναλογικά, με κριτήριο την αναλογία των ωφελουμένων μονάδων για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση στη Κοινωνική Σύμπραξη προς τις συνολικές για την Επικράτεια.

Ι. Τρόφιμα
α) Στους ωφελούμενους θα παρέχονται τρόφιμα, ανάλογα σε ποσότητα με τον αριθμό των μελών της ωφελούμενης μονάδας, έτσι όπως θα εξειδικευτεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αυτών.

β) Στους αστέγους, θα παρέχονται έτοιμα γεύματα μέσω συσσιτίων.

ΙΙ. Βασική Υλική Συνδρομή

α) Στους ωφελούμενους δύναται να παρέχονται είδη οικιακού καθαρισμού ανά ωφελούμενη μονάδα, είδη προσωπικής υγιεινής και ανάλογα με τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας, ρουχισμός, βρεφικά και παιδικά είδη.

β) Στους αστέγους δύνανται να παρέχονται ρουχισμός και είδη προσωπικής υγιεινής σε ατομική συσκευασία.

Βασική Υλική Συνδρομή σε Άστεγους

Κάθε ωφελούμενος άστεγος εξυπηρετείται από ένα συγκεκριμένο σημείο διανομής, μετά από συνεννόησή του με την Κοινωνική Σύμπραξη. Δεν επιτρέπεται η εξυπηρέτησή του από άλλο σημείο διανομής από αυτό που έχει δηλώσει στην Κοινωνική Σύμπραξη. Η διανομή των προϊόντων γίνεται σε ατομικές συσκευασίες.

Πού και πώς θα διανεμηθούν τα προϊόντα ΤΕΒΑ

  • Η διανομή γίνεται υποχρεωτικά σε κλειστούς χώρους, οι οποίοι έχουν πινακίδα με την επικοινωνιακή ταυτότητα του προγράμματος, αναρτημένη σε εμφανές σημείο.
  • Η Κοινωνική Σύμπραξη πρέπει να μεριμνά ώστε η διανομή να γίνεται με διακριτικότητα και να αποφεύγεται ο συνωστισμός των ωφελουμένων. Για τον λόγο αυτό συνιστάται να ανακοινώνεται στους ωφελούμενους ωράριο εξυπηρέτησής τους για τουλάχιστον δύο (2) ώρες, ανάλογα με τον πλήθος των εξυπηρετούμενων.
  • Η διανομή των προϊόντων γίνεται μόνο σε σακούλες, που θα διατίθενται αποκλειστικά από την Διαχειριστική Αρχή.
  • Οι ποσότητες κάθε είδους που διανέμεται διαμορφώνονται κατά την κρίση της Κοινωνικής Σύμπραξης, ανάλογα με το είδος του προϊόντος και τον αριθμό των μελών κάθε ωφελούμενης μονάδας.
  • Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται από την Κοινωνική Σύμπραξη για τον ακριβή τόπο και χρόνο διανομής των προϊόντων, με κάθε πρόσφορο μέσο, με ευθύνη και επιμέλεια της Κοινωνικής Σύμπραξης.
  • Η παράδοση των προϊόντων στον ωφελούμενο γίνεται με την επίδειξη του βιβλιαρίου κοινωνικής ασφάλισης ή άλλου επισήμου εγγράφου απ' όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ του.
  • Αν ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στους ωφελούμενους που για αντικειμενικούς λόγους (π.χ. υγείας, ηλικίας, αναπηρίας κ.λπ) δεν δύνανται να μεταβούν στο σημείο διανομής, τα προϊόντα τους παραδίδονται κατ' οίκον, με επιμέλεια της Κοινωνικής Σύμπραξης.
  • Τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται και από μέλη της ωφελούμενης μονάδας με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους.
  • Σε περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος, αν και καταβλήθηκαν προσπάθειες να κληθεί ή κλήθηκε, δεν βρέθηκε ή δεν προσήλθε να παραλάβει τα προϊόντα που του αναλογούν:

- Αν πρόκειται για νωπά προϊόντα, καταβάλλεται προσπάθεια να κληθεί να παραλάβει την επόμενη ημέρα. Σε περίπτωση που και τότε δεν προσέλθει, η σακούλα του προωθείται αυθημερόν σε δομή συσσιτίων.

- Αν πρόκειται για προϊόντα μακράς διάρκειας ή βασική υλική συνδρομή, ο ωφελούμενος δύναται να τα παραλάβει μετά από συνεννόηση με την Κοινωνική Σύμπραξη οποτεδήποτε έως και την επόμενη διανομή βασικής υλικής συνδρομής. Αν τα προϊόντα δεν παραληφθούν μέχρι τότε, προστίθενται στις ποσότητες ομοειδών προϊόντων της επόμενης διανομής και ο ωφελούμενος δεν έχει δικαίωμα λήψης αυτών.

Επισιτιστικό Πρόγραμμα ΤΕΒΑ για Δωρεάν Τρόφιμα & Ρουχισμό (οδηγίες αίτησης)

Το πρόγραμμα επισιτισμού ΤΕΒΑαποτελείται από συμπράξεις Δήμων και άλλων φορέων σε όλες τις Περιφέρειες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας και διανέμουν στους δικαιούχους δωρεάν πακέτα τροφίμων, ρουχισμού, παιχνιδιών και άλλων χρήσιμων υπηρεσιών.